• آهن آلی

   آهن آلی (Amino Fe)

   کنسانتره آهـن آلـــی (Amino Fe) متشکـل از عنصـر آهنــی می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شـده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جو و سبوس تــرکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر آهـن در روده تولید گردیده است . آهن آلـی زیست…

  • amino zn

   روی آلی (Amino Zn)

   کنسانتره روی آلی (Amino Zn) متشکـــل از عنصـر روی می باشد که به شکــــل یـون با مولکولهـــای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامـل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا، جو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جـــذب عنصـر روی در روده تولیدگردیده است . روی آلی زیســـت فراهمــی و…

  • amino Se

   سلنیوم آلی (Amino Se)

   کنسانتره سلنیـوم آلـی (Amino Se) متشکل از عنصــر سلنیوم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین بانـد شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جـو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر سلنیـــوم در روده تولید گردیده است . سلنیـوم آلی زیست فراهمی…

  • کبالت آلی

   کبالت آلی (Amino Co)

   کنسانتــره کبالت آلــی (Amino Co) متشکل از عنصـر کبالت می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینــه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جـــو و سبـوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصـر کبالت در روده تولید گردیده است . کبالت آلی زیست…

  • کروم آلی

   کروم آلی (Amino Cr)

   کنسانتره کروم آلــی (Amino Cr) متشکل از عنصـر کروم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی ‌اسید آمینه متیونین باند شـــده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایـی جذب عنصــرکـروم در روده تولید گردیده است . کروم آلی زیست فراهمـی و…

  • کلسیم آلی

   کلسیم آلی (Amino Ca)

   کنسانتره کلسیــم آلـــی (Amino Ca) متشکل از عنصــر کلسیـم می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینـه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت، سویا ، جو و سبوس ترکیب شـده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر  کلسیــم در روده تولید گردیده است . کلسیم آلی زیست فراهمی…

  • مس آلی

   مس آلی (Amino Cu)

   کنسانتره مس آلـــی (Amino Cu) متشکل از عنصـر مس می باشـد که به شکل یون با مولکولهای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر مس در روده تولید گردیده است . مس آلی زیست…

  • منگنز آلی

   منگنز آلی (Amino Mn)

   کنسانتره منگنز آلــی (Amino Mn) متشکل از عنصـــر منگنز می باشد که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینـه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سویا ، جـو و سبــوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عنصر منگنز در روده تولید گردیده است . منگنز آلی زیست…

  • مکمل معدنی دام

   مواد معدنی آلی چهار جزئی (TetraMix)

   کنسانتره مواد معدنی آلی چهارجزئــی (TetraMix) از مجمـوع عناصر روی ، مس ، منگنز و کبالت تشکیل شده که به شکل یون با مولکولهای آلـی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامل کنسانتره ای متشکل از ذرت ، سـویا ، جـو و سبوس ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عناصر روی ، مس…

  • مکمل خوراک دام طیور آبزیان

   مواد معدنی آلی هفت جزئی (Hepta Mix)

   از مجموع عناصر کروم ، سلنیوم ، روی ، منگنز ، مس ، آهن و کبالت تشکیل شده که به شکل یون با مولکولهای آلی (پپتیدها و ‌اسیدهای آمینه) باند شده و با حامل کنسانتره ترکیب شده است . این محصول با هدف افزایش کارایی جذب عناصر کروم ، سلنیوم ، روی ، منگنز ، مس ، آهن و کبالت…

  برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

  سبد خرید

  هیچ محصولی در سبد خرید نیست.